Máy tráng acrylic là gì? Cơ chế hoạt động như thế nào?